‹ Home

Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

SKLEPU INTERNETOWEGO https://www.antoninakondrat.pl/


Postanowienia ogólne
§1.

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca – Antonina Kondrat, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NOTO Antonina Kondrat”, przy ul. Gazowej 12/5-5a, 31-060 Kraków, NIP: 6762248256, REGON: 521302404.
 2. Kontakt z administratorem danych – Sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 607427517 oraz adresem e-mail: kontakt@antoninakondrat.pl
 3. Wszelkie wyrażanie zapisane w Polityce prywatności wielką literą, które zostały zdefiniowane w §2 Regulaminu, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 4. Sprzedawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Klientów oraz do ochrony poufności informacji przekazywanych przez nich w ramach korzystania ze Sklepu.
 5. Sprzedawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Klientów oraz nie ujawnia ich bez uzasadnionej przyczyny osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
 6. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Polityki prywatności a treścią zgód wyrażonych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu, przeważające znaczenie ma treść wyrażonych zgód oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Pozyskiwanie danych osobowych
§2

 1. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu nie wymaga podania przez Klienta danych osobowych, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
 2. Korzystanie z Usługi Konta indywidualnego oraz złożenie Zamówienia wymaga od Klienta podania następujących danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres dostawy Produktów (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu).
 1. Korzystanie z Usługi Newslettera wymaga podania przez Klienta adresu e-mail.
 2. Złożenie reklamacji i jej rozpatrzenie wymaga ponownego podania przez Klienta danych takich jak:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres do korespondencji (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu).
 1. W przypadku kontaktu ze Sprzedawcą w jakimkolwiek celu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca pozyskuje także dane ujawnione przez Klienta w celach kontaktowych.
 2. Sprzedawca może także pozyskiwać inne dane osobowe, w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Sklepie oraz ewentualnie inną aktywność w Internecie, pozyskane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz innych kanałów komunikacji z Klientem, w szczególności przy wykorzystaniu plików cookies i innych pokrewnych technologii, wyłącznie za zgodą Klienta na ich wykorzystanie.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skorzystania z określonych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, wymagających podania tych danych. Brak podania wymaganych danych, może skutkować brakiem możliwości skorzystania z określonej Usługi.
 4. Zakres danych wymaganych do skorzystania z jakiejkolwiek z Usług jest każdorazowo wskazany na stronie internetowej Sklepu, w Regulaminie lub jest wskazywany przez Sprzedawcę w kontakcie z Klientem.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • 3.
 1. Dane osobowe podane przez Klientów będą przetwarzane w rozumieniu i zgodnie z przepisami RODO oraz innych właściwych przepisów prawa dotyczących danych osobowych w celu prawidłowego wykonania Usług, w szczególności ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 576 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 344).
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) – w zakresie realizacji Umowy sprzedaży, umowy o świadczenie Usługi Konta indywidualnego;
 • na postawie 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – w zakresie wykorzystywania plików cookies i pokrewnych, w sytuacji, gdy można zidentyfikować osobę, której dane dotyczą;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze) – w zakresie wypełnienia obowiązków podatkowych i innych obowiązków przewidzianych prawem, rozpatrywania reklamacji;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w prawnie uzasadnionych interesach administratora) – w zakresie świadczenia Usługi Newslettera, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, w celach archiwalnych Sprzedawcy, w zakresie badania przez Sprzedawcę sposobu funkcjonowania Sklepu i ulepszania jego funkcjonalności, w zakresie dopasowywania wyświetlanych treści do indywidualnych potrzeb Klienta, w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania i propozycje Klientów.
 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w okresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na cel tego przetwarzania, tj.:
 • przez okres trwania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (w szczególności Usługi Konta indywidualnego),
 • przez okres świadczenia Usługi dostarczania Newslettera,
 • przez czas wykonywania Umowy sprzedaży,
 • przez czas rozpatrywania reklamacji,
 • przez okres przechowywania dokumentów związanych ze świadczeniem Usług i wykonywaniem Umów sprzedaży do celów podatkowych,
 • do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem Usług, rozpatrywaniem reklamacji i wykonywaniem Umów sprzedaży,
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania,
 • w przypadku przetwarzania danych do prawnie uzasadnionych celów Sprzedawcy jako administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przez okres wskazany w przepisach prawa.
 1. Sprzedawca może ujawniać również dane osobowe innym podmiotom, które realizują określone czynności w imieniu i na rzecz Sprzedawcy, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych, podwykonawcom, partnerom biznesowym, doradcom prawno-podatkowym, biurom rachunkowym, itp., a także gdy obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa lub wiążących Sprzedawcę decyzji lub rozstrzygnięć właściwych organów administracji lub sądów.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych Klientów na terytorium powyższych państw.
 3. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju Usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Sprzedawca chroni dane osobowe Klienta w szczególności przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia Usług i wykonywania Umów sprzedaży nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności nie będą profilowane.

 

Prawa Klienta
§4.

 1. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia danych osobowych.
 2. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Klient ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed cofnięciem zgody.
 3. W zakresie danych przetwarzanych w uzasadnionym interesie Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Dane kontaktowe wskazane zostały w §1 ust. 2.

 

Pliki cookies
§5.

 1. Sprzedawca na stronie internetowej sklepu stosuje pliki „cookies” i inne podobne technologie, które zbierają informacje o Klientach w celu zapewnienia najwyższej jakości Usług oraz umożliwienia prawidłowego działania i doskonalenia funkcjonalności strony internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca używa plików „cookies” i innych podobnych technologii również na potrzeby prowadzenia statystyk, reklam, badań rynkowych oraz badań zachowań i preferencji Klientów w celu dostosowania Usługi oraz zawartości strony internetowej Sklepu do indywidualnych preferencji Klientów.
 3. Pliki „cookies” co do zasady są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Klienta, jednak w przypadku, gdyby taka identyfikacja mogła być możliwa, zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności.
 4. Korzystając z plików „cookies”, Sprzedawca gromadzi następujące informacje o Kliencie:
 • lokalizację online terminala sieciowego Klienta,
 • IP terminala dostępowego,
 • nazwiska gospodarzy,
 • prędkość połączenia,
 • czas spędzony na stronie internetowej Sklepu,
 • typ przeglądarki i jej język,
 • źródło wejścia na stronę internetową Sklepu i sposób jej przeglądania,
 • odwiedzane podstrony strony internetowej Sklepu.
 1. Sprzedawca nie przekazuje osobom trzecim żadnych informacji zebranych za pomocą „cookies”.
 2. Klient może w każdej chwili wyłączyć akceptację polityki plików „cookies” poprzez zmianę odpowiednich ustawień przeglądarki i usunięcie wszystkich plików „cookies”.
 3. Sprzedawca informuje, że wyłączenie obsługi plików „cookies” może spowodować nieprawidłowe działanie strony internetowej Sklepu.

 

Postanowienia końcowe

 • 6.

 

 1. Zasady Polityki prywatności obowiązują od dnia 01.04.2022 roku.
 2. Sprzedawca ma prawo do dokonania zmian postanowień Polityki prywatności w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany lub rozwoju świadczonych Usług i funkcjonalności strony internetowej Sklepu, zmiany stosowanych w ramach prowadzenia Sklepu technologii.
 3. Klienci będą informowani o planowanych zmianach Polityki prywatności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu oraz przesłanie takiej informacji pocztą elektroniczną (w przypadku Klientów posiadających Konto indywidualne oraz Klientów zapisanych do Newslettera).
 4. Akceptacja zmian Polityki prywatności odbywa się na zasadach przewidzianych w Regulaminie dla akceptacji Regulaminu.